PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Bildemosaikk. Forsidebilder fra alle Ukoms rapporter. Øverst til venstre balkong med gitter. Nummer to fra venstre illustrasjon av mannlig pasient foran gruppe med helsepersonell. Nummer tre fra venstre er dominobrikker i tre og nummer fire fra venstre er to par hender som holder et rødt hjerte. I rekke to fra venstre er det en kvinne med blått hodesjal som ser ut havet med blå himmel. Bildet i midten på rad to er av en kvinnehånd og en mannshånd som holder mennesker i papir i hendene sine. Bilde helt til høyre i rad to øverst er av en gruppe mennesker foran en regnbuefarget vegg. Under regnbuebildet vises en mørk trappeoppgang med en person på vei opp med sneakers på beina. Fra venstre i tredje rad en lite og stor silhuett av person i hettergenser. Nummer to fra venstre er en mann med headsett kledd i helseuniform foran en skjerm. Nummer tre fra venstre er en kvinnehånd som holder en barnehånd. Nummer fire fra venstre er en illiustrasjon av en mann som holder et brev. Nummer fem fra venstre er to nakne føtter som går i regnet på asfalt. Foto: Ukom/Skylight

Pårørende sikrer trygg behandling

8 Referanser

 1. Batalden PB, Stoltz PK. A framework for the continual improvement of health care: building and applying professional and improvement knowledge to test changes in daily work. The Joint Commission journal on quality improvement 1993;19(10):424-47. 
   
 2. Departementene. Vi – de pårørende. Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan. Regjeringen; 2020. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/08948819b8244ec893d90a66deb1aa4a/vi-de-parorende.pdf
   
 3. Det kongelige helse- og omsorgsdepartement. Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027. Vår felles helsetjeneste. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon; 2024. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/4e5d9e6c63d24cd7bdab5d8c58d8adc4/no/pdfs/stm202320240009000dddpdfs.pdf
   
 4. Helsedirektoratet. Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten [nettdokument]. Oslo Helsedirektoratet [oppdatert 10. januar 2017; lest 18. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder
   
 5. Helsedirektoratet. Nye faglige råd for bruker- og pårørendemedvirkning i rus- og psykisk helsefeltet – informasjon om prosjektet [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet [oppdatert 09. november 2023; lest 06. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/forsoksordninger-og-prosjekter/nye-faglige-rad-for-brukermedvirkning-informasjon-om-prosjektet
   
 6. World patient safety day 17. September 2023 [Internett]. World Health Organization [lest 22. februar 2024]. Tilgjengelig fra:https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2023
   
 7. Kleinpell R, Heyland DK, Lipman J, Sprung CL, Levy M, Mer M, et al. Patient and family engagement in the ICU: report from the task force of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine. Journal of critical care 2018;48:251-6. 
   
 8. Bucknall T, Quinney R, Booth L, McKinney A, Subbe CP, Odell M. When patients (and families) raise the alarm: patient and family activated rapid response as a safety strategy for hospitals. Future healthcare journal 2021;8(3):e609. 
   
 9. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Tidlig diagnostikk og behandling av det alvorlig febersyke barnet. 2020. Tilgjengelig fra: https://ukom.no/rapporter/tidlig-diagnostikk-og-behandling-av-det-alvorlig-febersyke-barnet/sammendrag/_/attachment/download/7ca0d5f0-b7f8-44e9-9adc-c1a2dc1de542:3b1015e8378e2397b22c818cd56bae0c8cb3f601/Rapport%202-2020%20-%2017.06.2020%20Web%20versjon.pdf
   
 10. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost - risikoforhold ved skjermingstiltak. 2020. Tilgjengelig fra: https://ukom.no/rapporter/dodsfall-pa-en-akuttpsykiatrisk-sengepost/sammendrag/_/attachment/download/8beef5aa-a613-42c7-a54c-4833b245d712:6105cd7c281dd77694bd6ea00f0b1209cdc0c8d7/Rapport%201-2020%20-%2017.06.20%20Web%20versjon.pdf
   
 11. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø – hva kan vi lære om integrering og flyktninghelse? 2021. Tilgjengelig fra: https://ukom.no/rapporter/undersokelse-etter-drukningstragedien-i-tromso/innledning/_/attachment/download/2a357679-9dd0-4422-aa88-1c053b4c2532:4a78458d474467d7912df65a34526700afa49bbb/Rapport%203-2021%20Unders%C3%B8kelse%20etter%20drukningstragedien%20i%20Troms%C3%B8_0621.pdf
   
 12. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Spesialiseringens pris - samhandling ved uavklarte tilstander. 2022. Tilgjengelig fra: https://ukom.no/rapporter/spesialiseringens-pris-samhandling-ved-uavklarte-tilstander/sammendrag
   
 13. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Betalingsvansker - en pasientsikkerhetsrisiko. 2022. Tilgjengelig fra:https://ukom.no/rapporter/betalingsvansker-en-pasientsikkerhetsrisiko/sammendrag
   
 14. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko. 2023. Tilgjengelig fra: https://ukom.no/rapporter/helsehjelp-til-personer-med-alvorlig-psykisk-lidelse-og-voldsrisiko-copy/sammendrag
   
 15. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens. 2023. Tilgjengelig fra: https://ukom.no/rapporter/pasientsikkerhet-for-barn-og-unge-med-kjonnsinkongruens/sammendrag
   
 16. Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten. Somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. 2023. Tilgjengelig fra: https://ukom.no/rapporter/somatisk-helse-hos-pasienter-med-alvorlig-psykisk-lidelse/sammendrag
   
 17. Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten. Meldekultur og læring av uønskede pasienthendelser - Hvorfor blir alvorlige, uønskede hendelser ikke alltid meldt og varslet? 2023. Tilgjengelig fra: https://ukom.no/rapporter/meldekultur-og-laering-av-uonskede-pasienthendelser/sammendrag
   
 18. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Ungdom med uavklart tilstand – samhandling mellom kommunale tjenester og kommunale tjenester og BUP. 2020. Tilgjengelig fra:https://ukom.no/rapporter/ungdom-med-uavklart-tilstand/ungdom-med-uavklart-tilstand/_/attachment/download/08605fc3-74bc-468e-877c-7e40e3dabcc0:cdd027a2dbbe33a0d6c01a4fff1b6e5520e9e59a/Rapport%203-2020%20-%2029.11%2020%20Ungdom%20med%20uavklart%20tilstand%20Web%20versjon.pdf
   
 19. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. "Ingen kan hjelpe meg" - hvorfor ble Malin nødetatenes ansvar? 2024. Tilgjengelig fra: https://ukom.no/rapporter/%22ingen-kan-hjelpe-meg%22/sammendrag
   
 20. Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten. Gjentatte henvendelser til legevakt – hvorfor fanger ikke legevakttjenesten alltid opp alvorlighetsgrad når pasienter ringer? 2024. Tilgjengelig fra: https://ukom.no/rapporter/gjentatte-henvendelser-til-legevakt/sammendrag
   
 21. Markestad T. Klinisk pediatri. 4 utg. Bergen: Fagbokforlaget; 2023. 
   
 22. McCarthy PL, Sharpe MR, Spiesel SZ, Dolan TF, Forsyth BW, DeWitt TG, et al. Observation scales to identify serious illness in febrile children. Pediatrics 1982;70(5):802-9. 
   
 23. National Institute for Health and Care Excellence. Sepsis: recognition, diagnosis and early management: NICE guideline [NG51] [lest 20. mars 2024]. 
   
 24. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet; 2013. IS-1957. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykoselidelser/Utredning,%20behandling%20og%20oppf%C3%B8lging%20av%20personer%20med%20psykoselidelser%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20(fullversjon).pdf/_/attachment/inline/a2c5a070-19d8-47df-b86c-9e9e6002c514:5981d8d6a0c9f6086a20bc426eb552f12a2d81dd/Utredning,%20behandling%20og%20oppf%C3%B8lging%20av%20personer%20med%20psykoselidelser%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20(fullversjon).pdf
   
 25. Helsedirektoratet. § 3-4 Informasjon når pasienten eller brukeren er under 18 år [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet [oppdatert 19. februar 2024; lest 14. mars 2024]. Tilgjengelig fra:https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer/rett-til-medvirkning-og-informasjon/informasjon-nar-pasienten-eller-brukeren-er-under-18-ar
   
 26. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63. Sist endret i: LOV-2023-12-20-106. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/

Last ned / skriv ut: