PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Spesialiseringens pris - samhandling ved uavklarte tilstander

11 Referanser

 1. Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. 2017. LOV-2017-06-16-56. Sist endret i: LOV-2021-05-07-31. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-56
 2. Samlet statistikkoversikt. 2022. [nettstatisikk]. Norsk pasientskadeerstatning; [oppdatert 4. mai 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.npe.no/globalassets/dokumenter-pdf-og-presentasjoner/statistikk/2021/hele/2021_nettstatistikk_samlet.pdf
 3. Mundal A. Ny kunnskap gir spesialisert medisin: spesialisering av helsepersonell 1918-2006. Samfunnsspeilet. 2009;2. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/ny-kunnskap-gir-spesialisert-medisin
 4. Kongsvik LT. Ny spesialistkompetanse i akutt- og mottaksmedisin. Tidsskriftet den norske legeforening, 2019. Tilgjengelig fra: https://tidsskriftet.no/2019/10/aktuelt-i-foreningen/ny-spesialistkompetanse-i-akutt-og-mottaksmedisin
 5. Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023. 2019. Meld. St. 7 (2019–2020). Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/
 6. Dekker SWA. Drift into failure: From hunting broken components to understanding complex systems: CRC Press; 2016. 
 7. Woods DD, Johannesen L, Sarter N, Cook R, Dekker S. Behind human error: Ashgate Publishing, Ltd.; 2012. 
 8. Helsedirektoratet. Pakkeforløp på kreftområdet. 2015. [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet; [oppdatert 14. oktober 2016]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/generell-informasjon-for-alle-pakkeforlopene-for-kreft/pakkeforlop-pa-kreftomradet
 9. Melby L, Brattheim BJ, Das A, Gilstad H, Gjøsund G, Håland E, et al. Pakkeforløp for kreft: erfaringer blant helsepersonell og pasienter. Sluttrapport fra den forskningsbaserte evaluering av pakkeforløp for kreft. SINTEF AS. 2021.
 10. Helsedirektoratet. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 2015. [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet; [oppdatert 28. februar 2017]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/diagnostisk-pakkeforlop-for-pasienter-med-uspesifikke-symptomer-pa-alvorlig-sykdom-som-kan-vaere-kreft
 11. Helsedirektoratet. Metastaser med ukjent utgangspunkt. 2015. [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet; [oppdatert 28. februar 2015]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/metastaser-med-ukjent-utgangspunkt
 12. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for somatiske akuttmottak (Høringsutkast). 2021. [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet; [hentet 05 desember 2021]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/somatiske-akuttmottak-horingsutkast
 13. Rosness R, Nesheim T, Tinmannsvik RK. Kultur og systemer for læring. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn; 2013.En kunnskapsoversikt om organisatorisk læring og sikkerhet SINTEF A24120. 
 14. Helsetilsynet. Hvor har feil og mangler ved bruk av IKT-systemer størst konsekvenser for pasientsikkerheten? En risikoanalyse. 2021.Oslo: Helsetilsynet. Tilgjengelig fra: www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2021/helsetilsynetrapport_7_2021.pdf
 15. Vaughan D. The Challenger launch decision: Risky technology, culture, and deviance at NASA: University of Chicago press; 1996. 
 16. Hove IH. Flere pasienter og færre senger - SSB. 2020. [Nettdokument]. Oslo: Statistisk sentralbyrå; [oppdatert 14. oktober 2020]. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/flere-pasienter-og-faerre-senger
 17. Taylor S, red Moral fatigue—A nursing perspective. Bioethics Forum 2002. 
 18. Førde R, Iden P. To år med en havarikommisjon i helsetjenesten. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2021. 
 19. Helsedirektoratet. 2016. Generell informasjon til alle pakkeforløpene for kreft. 
 20. Mæhle PM, Small Hanto IK, Smeland S. Practicing Integrated Care Pathways in Norwegian Hospitals: Coordination through Industrialized Standardization, Value Chains, and Quality Management or an Organizational Equivalent to Improvised Jazz Standards. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(24):9199. 
 21. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). 1999. LOV-1999-07-02-63. Sist endret i: LOV-2021-05-07-31. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
 22. Syse A. Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer. 4. utg. Oslo: Gyldendal juridisk; 2015. 
 23. Gulbrandsen P. Pasientmedvirkning – lettere sagt enn gjort? 2019. [nettdokument]. Oslo: Norsk onkologisk forening - Den norske legeforening; [oppdatert 2019]. Tilgjengelig fra: https://onkonytt.no/pasientmedvirkning-lettere-sagt-enn-gjort/  
 24. Hyldmo I, Fjerstad E, Bragason Á, Husby A, Lang N, Ranhoff AH, et al. Kommunikasjon som verktøy i klinisk hverdag. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2014. 
 25. Frankel RM, Stein T. Getting the most out of the clinical encounter: the four habits model. Perm J. 1999;3(3):79-88. 
 26. Jensen BF, Gulbrandsen P, Dahl FA, Krupat E, Frankel RM, Finset A. Effectiveness of a short course in clinical communication skills for hospital doctors: results of a crossover randomized controlled trial (ISRCTN22153332). Patient education and counseling. 2011;84(2):163-9. 
 27. Helse Sør-Øst: Sammen om forbedring 10.06.2021 [Opptak ]. Oslo: Just Cruzin Production / Helse Sør-Øst; 2021. Tilgjengelig fra: https://vimeo.com/559006387
 28. Pårørendesenteret: Pårørendeprogrammet.no
  Tilgjengelig fra: https://parorendeprogrammet.no/hjem
 29. Fugelli P. Tilbake til huslegen - Søkelys på norsk medisin. Oslo: GYLDENDAL NORSK FORLAG; 1975. 
 30. Helsedirektoratet. Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet; 2017. (sist faglig oppdatert 28. januar 2019). Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder
 31. Oslo Economics. Evaluering av implementering av pårørendeveilederen - Rapport utarbeidet for Helsedirektoratet [Rapport]. Oslo: Helsedirektoratet; 2021. 2021-62. Tilgjengelig fra: https://osloeconomics.no/wp-content/uploads/2022/03/Evaluering-av-implementering-av-parorendeveilederen.pdf
 32. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). 2001. LOV-1999-07-02-61. Sist endret i: LOV-2021-06-18-127. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61
 33. Helsedirektoratet. § 2-5a Rett til kontaktlege [nettdokument]. 2015.Oslo: Helsedirektoratet; [hentet 16 mars 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer/rett-til-helse-og-omsorgstjenester-og-transport/rett-til-kontaktlege
 34. Rett til kontaktlege. 2019. [nettdokument]. Oslo: helsenorge.no; [oppdatert 2019]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/rettigheter/kontaktlege
 35. Helsedirektoratet. 2016. Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kontaktlege-i-spesialisthelsetjenesten/Kontaktlege%20i%20spesialisthelsetjenesten%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/ca980063-083a-41b5-aa2d-2c851d5cd5d5:effd040c9cbb5f3a7d8d94539c79372018a3b7e8/Kontaktlege%20i%20spesialisthelsetjenesten%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
 36. Hafstad A. «Kontaktlege – det praktiserer vi ikke her». 2019. [nettartikkel]. Oslo: Dagens Medisin. Tilgjengelig fra: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/05/02/kontaktlege--det--praktiserer-vi-ikke-her/
 37. Kvam M. Har kjempet i ett år for å få tildelt kontaktlege. 2018.Oslo: nhi.no - Norsk Helseinformatikk. Tilgjengelig fra: https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/har-kjempet-i-ett-ar-for-a-fa-tildelt-kontaktlege/
 38. Kvam M. Ahus:- Slåmot sin kritikk er forståelig. 2018. [nettdokument]. Oslo: nhi.no - Norsk Helseinformatikk; [oppdatert 2018]. Tilgjengelig fra: https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/ahus-slamot-sin-kritikk-er-forstaelig/
 39. Kvam M. Tror kontaktlegeordningen fungerer dårlig. 2018. [nettdokument]. Oslo: nhi.no - Norsk Helsinformatikk. Tilgjengelig fra: https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/tror-kontaktlegeordningen-fungerer-darlig/
 40. Solli HJ. Legeordning fungerer ikke for alvorlig syke pasienter. 2019. [nettdokument]. nrk.no - Norsk Rikskringkasting. Tilgjengelig fra: https://www.nrk.no/norge/legeordning-fungerer-ikke-for-pasienter-1.14435451
 41. Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2020 fra landets pasient og brukerombud. Pasient- og brukerombudet; 2021. Tilgjengelig fra: https://pasientogbrukerombudet.no/arsmeldinger/felles-arsmeldinger/Felles%20%C3%A5rsmelding%202020.pdf
 42. Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer. 2013. IS-5/2013. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/static/ROO/is-2013-0005.pdf
 43. Helsebiblioteket. Koordinator – oppnevning, ansvar og oppgaver: helsebiblioteket.no; 2019. Tilgjengelig fra: https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/koordinator-oppnevning-ansvar-og-oppgaver#Oppgaver-og-ansvar
 44. Wyller TB. Geriatri: en medisinsk lærebok. 3 utg.: Gyldendal akademisk; 2020. 
 45. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 2016. FOR-2016-10-28-1250. Sist endret i: FOR-2002-12-20-1731. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
 46. Helsedirektoratet. Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 2017. [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet; [oppdatert 29. oktober 2018]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten
 47. Hendrick K, Benner Jr L, Benner L. Investigating accidents with STEP: CRC Press; 1986. 
 48. Rasmussen J. Risk management in a dynamic society: a modelling problem. Safety science. 1997;27(2):183-213. 
 49. Rasmussen J, Suedung I. Proactive risk management in a dynamic society: Swedish Rescue Services Agency; 2000. 
 50. Dekker SWA. The field guide to understanding 'human error': Ashgate Publishing, Ltd.; 2014. 
 51. Diakonhjemmet Sykehus. Håndbok i kommunikasjonstrening på sykehus - Diakonhjemmetmodellen. Oslo: Diakonhjemmet Sykehus; 2021.
  Tilgjengelig fra: https://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/4%20gode%20vaner/Kommunikasjonsh%C3%A5ndbok.pdf

Fortsett å lese:Refleksjon og læring

Last ned / skriv ut: