PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

"Ingen kan hjelpe meg"

14 Referanser

 

 1. Reppen NK. Multibrukere kan sette andres liv og helse i fare.: Sykepleien [oppdatert 4. november 2022; lest 4. desember]. Tilgjengelig fra: https://sykepleien.no/2022/11/ringte-113-mer-enn-3000-ganger-multibrukere-kan-sette-andres-liv-og-helse-i-fare
   
 2. Barne- og likestillingsdepartementet. Prop. 73L (2016-2017): Endringer i barnevernloven (barnevernreformen). 2017. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-73-l-20162017/id2546056/
   
 3. Oslo universitetssykehus. Psykoedukasjon [nettdokument]. [lest 12. februar]. Tilgjengelig fra:
  https://www.oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykoedukasjon
   
 4. Norsk helseinformasjon. Hva er Asperger syndrom? NHI.no [oppdatert 31. januar 2024; lest]. Tilgjengelig fra: https://nhi.no/sykdommer/barn/autisme/asperger-syndrom?page=1
   
 5. Dei regionale fagmiljøa for autisme AoTs. Autisme. [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet [oppdatert 11. august 2023; lest 4. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/utviklingsforstyrrelser/autisme/
   
 6. Helsedirektoratet. ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser.[oppdatert 30. september 2022; lest 6. desember]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/nasjonale-forlop/psykiske-lidelser-barn-og-unge/kartlegging-og-utredning-psykiske-lidelser-pakkeforlop-barn-og-unge/adhd-og-andre-nevroutviklingsforstyrrelser
   
 7. McCrossin R. Finding the true number of females with autistic spectrum disorder by estimating the biases in initial recognition and clinical diagnosis. Children 2022;9(2):272. 
   
 8. Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom. Oslo: Regjeringen; 2020. NOU 2020:1. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-1/id2689221/?ch=1
   
 9. Norsk helseinfromasjon. Autismespekterforstyrrelser - prognose[lest 6. desember]. Tilgjengelig fra: https://nhi.no/sykdommer/barn/autisme/autisme-prognose
   
 10. Baldwin S, Costley D. The experiences and needs of female adults with high-functioning autism spectrum disorder. Autism 2016;20(4):483-95.
   
 11. Helse- og omsorgsdepartementet. Opptrappingsplan for psykisk helse. Oslo: 2023. Meld. St. nr 23 (2023 - 2033). Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/0fb8e2f8f1ff4d40a522e3775a8b22bc/no/pdfs/stm202220230023000dddpdfs.pdf
   
 12. Marianne B. Halvorsen OH, Audny Anke, Arvid N. Kildal, Monica Martinussen, Børge Mathiassen, Oddmar Steinsvik, Judy Rafaelsen, Annette Drangsholt, Sissel B. Helverschou. Personer med autisme har også en psykisk helse.  2021.  
  Tilgjengelig fra: https://www.dagensmedisin.no/debatt-og-kronikk/personer-med-autisme-har-ogsa-en-psykisk-helse/418678
   
 13. Ekspertutvalg for tematisk organisering av psykisk helsevern. Forenkle og forbedre. Oslo: Departementets sikkerhets- og serviceorganisasjon.; 2023. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/2402e66428ac40ad9ed416ab2b62646d/no/pdfs/forenkle_og_forbedre_-_rapport.pdf
   
 14. Skårderud F. Hva er mentalisering?: Psykologisk.no [oppdatert 23. oktober 2020; lest 4. desember]. Tilgjengelig fra: https://psykologisk.no/2016/05/hva-er-mentalisering/
   
 15. Helsedirektoratet. Medvirkning i egen behandling - involvering i behandlingsplan [nettdokument]. Oslo[oppdatert 30. november 2023; lest 12. februar]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/psykisk-helse-for-voksne/medvirkning-i-egen-behandling-involvering-i-behandlingsplan-psykisk-helsevern-voksne#referere
   
 16. Helsedirektoratet. Nasjonalt pasientforløp. Psykiske lidelser  - voksne. Behandling og oppfølging. Oslo: Helsedirektoratet; [oppdatert 30. november 2023; lest 5. februar 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/nasjonale-forlop/psykiske-lidelser-voksne/behandling-og-oppfolging-psykiske-lidelser-pakkeforlop-voksne
   
 17. Helsedirektoratet. Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, psykisk helsevern voksne. Oslo: Helsedirektoratet; [oppdatert 30. november 2023; lest 5. februar 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/psykisk-helse-for-voksne/forlopstid-for-evaluering-av-behandling-i-poliklinikk-psykisk-helsevern-voksne
   
 18. Helse- og omsorgsdepartementet. Oppdragsdokument 2022, Helse Sør - Øst RHF. Oslo: Regjeringen; 2022. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/oppdragsdokument-2022-hso-endelig-10jan.pdf
   
 19. RHF HS-Ø. Likeverdig og forutsigbar helsehjelp. Helse Sør-Øst RHF. 2017. Tilgjengelig fra: https://www.helse-sorost.no/499fa7/siteassets/documents/konsernrevisjonen/rapporter-2017/oppsummerende-rapport-likeverdig-og-forutsigbar-helsehjelp.pdf
   
 20. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63. Sist endret i: LOV-2023-12-20-106 fra 01.01.2024. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/
   
 21. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven). LOV-1999-07-02-62. Sist endret i: LOV-2022-12-20-115. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62
   
 22. FNs konvensjon om barnets rettigheter.: Regjeringen; [oppdatert mars 2003; lest 4. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
   
 23. Helsedirektoratet. Pårørendeveileder. Nasjonal veileder. Oslo: Helsedirektoratet [oppdatert 5. februar 2024; lest 8. februar]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder/avklare-hvem-som-er-parorende-deres-rolle-og-fore-journal/voksne-parorende/avklar-hvem-som-har-foreldreansvar-for-barn-og-unge-med-sykdom-nedsatt-funksjonsevne#:~:text=Foreldre%20har%20imidlertid%20rett%20p%C3%A5%20%C3%A5%20f%C3%A5%20den,eller%20liknende%20som%20m%C3%A5%20f%C3%B8lges%20opp%20av%20foreldrene.
   
 24. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30. Sist endret i: LOV-2023-12-20-106 fra 01.01.2024. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

 25. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). LOV-1999-07-02-61. Sist endret i: LOV-2023-12-20-106 fra 01.01.2024.
  Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02
   

 26. Helsedirektoratet. Formål og overordnede prinsipper for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator [nettdokument]. Oslo[oppdatert 15. desember 2023; lest 12. februar]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/formal-og-overordnede-prinsipper-for-habilitering-og-rehabilitering-individuell-plan-og-koordinator/formal-og-overordnede-prinsipper-for-habilitering-og-rehabilitering-individuell-plan-og-koordinator#referere
   

 27. Forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester. FOR-2022-06-22-1110. Sist endret i:  FOR-2022-11-25-2349 fra 01.01.2023.
  Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-06-22-1110/%C2%A72#%C2%A72
   

 28. Helsedirektoratet. Mottakere av habilitering og rehabilitering i hjemmet som har en individuell plan [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet [oppdatert 23. juni 2023; lest 5. februar]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/mottakere-av-habilitering-og-rehabilitering-i-hjemmet-med-individuell-plan
   

 29. Lauveng A, Skjeldal E. - Om planen hadde blitt fulgt, tror jeg den ville vært nyttig. Pasienters og pårørendes erfaringer med individuell plan (IP).  2020.  
  Tilgjengelig fra: https://erfaringskompetanse.no/wp-content/uploads/2020/09/IP-rapport_28092020-%C2%A9-Erfaringskompetanse.pdf
   

 30. omsorgstjenesten Sufho. Spesialiseringens pris.  2022. Tilgjengelig fra: https://ukom.no/rapporter/spesialiseringens-pris-samhandling-ved-uavklarte-tilstander/sammendrag
   

 31. Nasjonal helse- og samhandlingplan 2024-2027. Vår felles helsetjenste. Oslo: omsorgsdepartementet H-o. St. Meld. nr. 9 (2023-2024). 
   

 32. Riksrevisjonen. Riksrevisjonens undersøkelse av rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene. 2024. Dokument 3:12 (2023-2024).
  Tilgjengelig fra: https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2023-2024/rehabilitering-i-helse-og-omsorgstjenestene.pdf
   

 33. Helsedirektoratet. Digital behandlings- og egenbehandlingsplan. [nettdokument]. Oslo[oppdatert 24. juni 2022; lest 12. februar].
  Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/forsoksordninger-og-prosjekter/digital-behandlings-og-egenbehandlingsplan
   

 34. Helsedirektoratet. Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Nasjonal veileder. 3. desember 2018 utg. Oslo: 2015.
  Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/formal-og-overordnede-prinsipper-for-habilitering-og-rehabilitering-individuell-plan-og-koordinator/formal-og-overordnede-prinsipper-for-habilitering-og-rehabilitering-individuell-plan-og-koordinator#formal-og-overordnede-prinsipper-for-habilitering-og-rehabilitering-individuell-plan-og-koordinator
   

 35. Dette er program digital samhandling [lest 12. februar].
  Tilgjengelig fra: https://www.ehelse.no/programmer/samhandling/dette-er-program-digital-samhandling

 36. Norsk helsenett. Deling av pasientens journaldokumenter gjennom kjernejournal: Norsk helsenett [lest 12. februar]. Tilgjengelig fra: https://www.ehelse.no/programmer/samhandling/dette-er-program-digital-samhandling
   

 37. Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. FOR-2005-03-18-252. Sist endret i: FOR-2015-03-20-231 fra 01.05.2015.
  Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/2005-03-18-252
   

 38. Veikart for nasjonal e-helsestrategi. Delmål 2C[lest 12. februar].
  Tilgjengelig fra: https://www.ehelse.no/veikart/2c
   

 39. Helsedirektoratet. Planlegging av behandling [nettdokument]. Oslo [oppdatert 30. september 2022; lest 12. februar].
  Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/nasjonale-forlop/psykiske-lidelser-voksne/behandling-og-oppfolging-psykiske-lidelser-pakkeforlop-voksne/planlegging-av-behandling#Behandlingsplan
   

 40. Grunnloven. LOV-1814-05-17. Sist endret i: FOR-2023-05-26-739 fra 15.05.2023.
  Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17
   

 41. Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. LOV-2017-06-16-56. Sist endret i: LOV-2021-05-07-31 fra 01.07.2021.
  Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-56
   

 42. Rachlew A, Løken G-E, Bergestuen ST. Den profesjonelle samtalen: en forskningsbasert intervjumetodikk for alle som stiller spørsmål: Universitetsforlaget; 2020. 
   

 43. Goncalves Filho AP, Jun GT, Waterson P. Four studies, two methods, one accident–An examination of the reliability and validity of Accimap and STAMP for accident analysis. Safety science 2019;113:310-7. 
   

 44. Ukom. Refleksjonspanelet. [nettdokument]. Stavanger: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) [oppdatert 6. november 2023; lest 7. desember].
  Tilgjengelig fra: https://ukom.no/om-ukom/refleksjonspanelet

 45. Om kjernejournal, Helsenorge. [lest 12. februar].
  Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/kjernejournal/om/

Last ned / skriv ut: