PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Tegnet illustrasjon: To personer i samtale, vendt mot hverandre. Den ene er helsepersonell og den andre medarbeider.

Erfaringer fra kollegastøtteordninger

16 Referanser

 1. Ukom. Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom); 2021.
 2. Førde R, Aasland OG. Moralsk stress og faglig ytringsfrihet blant leger. Tidsskrift for den Norske Legeforening. 2013;133: 1310-4.
 3. Pauly BM, Varcoe C, Storch J. Framing the issues: moral distress in health care. HEC Forum. 2012;24(1):1-11.
 4. Indregard AR, Knardahl S, Nielsen MB. Emotional Dissonance, Mental Health Complaints, and Sickness Absence Among Health- and Social Workers. The Moderating Role of Self-Efficacy. Front Psychol. 2018;9:592.
 5. Bienassis Kd, Slawomirski L, Klazinga NS. The economics of patient safety Part IV: Safety in the workplace. 2021.
 6. Clarkson MD, Haskell H, Hemmelgarn C, Skolnik PJ. Abandon the term “second victim”. BMJ. 2019;364:l1233.
 7. Haavik MT, Siri. Ivaretakelse av hjelpere: er vi ikke betalt for å tåle dette?: Universitetsforlaget; 2020.
 8. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), (2017).
 9. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiløloven).
 10. Helsetjenesten F-Nkf. Helsepersonell som har vært involvert i uønskede hendelser. Notat fra Kunnskapssenteret, Systematisk litteratursøk, Juni 2012. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2012.  Contract No.: ISBN 978-82-8121-472-9.
 11. Indregard AR, Ulleberg P, Knardahl S, Nielsen MB. Emotional Dissonance and Sickness Absence Among Employees Working With Customers and Clients: A Moderated Mediation Model via Exhaustion and Human Resource Primacy. Front Psychol. 2018;9:436.
 12. Knardahl S, Sterud, T., Nielsen, M. B., Nordby, K-C. Arbeidsplassen og sykefravær - Arbeidsforhold av betydning for sykefravær. Tidsskrift for velferdsforskning. 2016;Vol. 19, Utg. 2:179-99.
 13. Shapiro J, Galowitz P. Peer Support for Clinicians: A Programmatic Approach. Academic Medicine. 2016;91(9):1200-4.
 14. Mahmood JI, Grotmol KS, Tesli M, Moum T, Andreassen O, Tyssen R. Life satisfaction in Norwegian medical doctors: a 15-year longitudinal study of work-related predictors. BMC Health Serv Res. 2019;19(1):729.
 15. Isaksson Ro K, Veggeland F, Aasland OG. Peer counselling for doctors in Norway: A qualitative study of the relationship between support and surveillance. Soc Sci Med. 2016;162:193-200.
 16. Isaksson Ro KE, Tyssen R, Gude T, Aasland OG. Will sick leave after a counselling intervention prevent later burnout? A 3-year follow-up study of Norwegian doctors. Scand J Public Health. 2012;40(3):278-85.
 17. Isaksson Ro KE, Tyssen R, Hoffart A, Sexton H, Aasland OG, Gude T. A three-year cohort study of the relationships between coping, job stress and burnout after a counselling intervention for help-seeking physicians. BMC Public Health. 2010;10:213.
 18. Ronge K. Legeforeningens landsdekkende kollegiale helse- og omsorgstilbud: Et informasjonshefte for støttekolleger. Den norske legeforening. 2020.
 19. Rø KI, Aasland, Olav Gjerløw. Støttelegers syn på støttekollegaordningen. Tidsskrift for den norske legeforening. 2016;Nr. 4, 2016:313-6.
 20. STAMI. Faktabok om arbeidsmiljø og helse  2021: Statens arbeidsmiljøinstitutt; 2021.
 21. Knardahl S. The Health and Wellbeing of Healthcare Workers. Concepts, Theories and Key Work Factors. In: Tevik Løvseth L, de Lange AH, editors. Integrating the Organization of Health Services, Worker Wellbeing and Quality of Care: Towards Healthy Healthcare. Cham: Springer International Publishing; 2020. p. 49-84.
 22. Schroder K, Bovil T, Jorgensen JS, Abrahamsen C. Evaluation of'the Buddy Study', a peer support program for second victims in healthcare: a survey in two Danish hospital departments. BMC Health Serv Res. 2022;22(1):566.
 23. Schrøder K, Lamont RF, Jørgensen JS, Hvidt NC. Second victims need emotional support after adverse events: even in a just safety culture. Bjog. 2019;126(4):440-2.
 24. Reid BO, Næss-Pleym LE, Bakkelund KE, Dale J, Uleberg O, Nordstrand AE. A cross-sectional study of mental health-, posttraumatic stress symptoms and post exposure changes in Norwegian ambulance personnel. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2022;30(1):3.
 25. HSIB. Support for staff following patient safety incidents. England: Healthcare Safety Investigation Branch; 2021 January 2021.  Contract No.: I2020/015.
 26. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven), (1999).
 27. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), (2011).
 28. Helsedirektoratet. Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019 - 2023. 2019.
 29. Ettung G. Kollegastøtte2007. Available from: https://www.arbeidsmiljo.no/kollega%C2%ADstotte/.
 30. Strype JB, Bjørn. En evaluering av Kollegastøtteordningen i politi- og lensmannsetaten. Politihøgskolen; 2007.
 31. Kirkhaug R., Etisk refleksjon og verdibevissthet. Betydningen for kvalitet, trivsel og samhandling. Evalueringsrapport. KS (Kommunesektorens organisasjon); 2018.

Fortsett å lese:Vedlegg

Last ned / skriv ut: